گلستان سعدی
باب هفتم: در تاثیر تربیت
حکایت
یکی را از وزرا پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می کن، مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد.
چون بود اصل گوهری قابل

تربیت را در او اثر باشد


 

هیچ صیقل نکو نداند کرد


 

آهنی را که بدگهر باشد


 

سگ به دریای هفتگانه بشوی


 

که چو تر شد پلیدتر باشد


 

خر عیسی گرش به مکه برند


 

چو بیاید هنوز خر باشد


 

* * * *
حکایت
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست، یا دزد بیکار ببرد یا خواجه به تفریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، هر جا که رود قدر بیند و درصدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.
سخت است پس از جاه تحکم بردن


 

خو کرده به ناز، جور مردم بردن


 

وقتی افتاد فتنه ای در شام


 

هر کس از گوشه ای فرا رفتند 395


 

روستا زادگان دانشمند


 

به وزیری پادشاه رفتند


 

پسران وزیر ناقص عقل


 

به گدایی به روستا رفتند
* * * *
حکایت
یکی از فضلا تعلیم ملک زاده ای همی داد و ضرب بی محابا زدی و زجر قیاس کردی. باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند بر داشت. پدر را دل بهم آمد، استاد را گفت که پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که فرزند مرا، سبب چیست؟ گفت: سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص، بموجب آنکه بر دست و زبان ایشان هر چه رفته شود هر آینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباری نباشد.
اگر صد ناپسند آمد ز دوریش


 

رفیقانش یکی از صد ندانند


 

اگر یک بذله گوید پادشاهی


 

از اقلیمی به اقلیمی رسانند


 

پس واجب آمد معلم پادشه زاده را در تهذیب اخلاق خداوند زادگان، انبتهم الله نباتا حسنا، اجتهاد از آن بیش کردن که در حق عوام.
هر که در خردیش ادب نکنند


 

در بزرگی فلاح از او برخاست


 

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ


 

نشود خشک جز به آتش راست


 

ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رای آمد، خلعت و نعمت بخشید و پایه منصب بلند گردانید.
* * * *
حکایت
معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گدا طبع، ناپرهیزگار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار، نه زهره خنده و نه یارای گفتار، گه عارض سیمین یکی را طپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خبائث نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند، پارسای سلیم، نیکمرد ف حلیم که سخن جز بحکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی.
استاد معلم چو بود بی آزار


 

خرسک بازند کودکان در بازار


 

بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم، معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خویش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف جهاندیده گفت:
پادشاهی پسر به مکتب داد


 

لوح سیمینش بر کنار نهاد


 

بر سر لوح او نبشته به زر


 

جور استاد به ز مهر پدر 401


 

* * * *
حکایت
پارسازاده ای را نعمت بی کران از ترکه عمان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت. فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری بنصیحتش گفتم:
ای فرزند، دخل آب روان است و عیش آسیا گردان یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد.
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن


 

که می گویند ملاحان 402 سرودی


 

اگر باران به کوهستان نبارد


 

به سالی دجله گردد، خشک رودی


 

عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش، این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت: راحت عاجل به تشویش محنت آجل منغص کردن خلاف رای خردمندان است.
خداوندان کام و نیکبختی 403


 

چرا سختی خورند از بیم سختی؟


 

برو شادی کن ای یار دل افروز


 

غم فردا نشاید خورد امروز


 

فکیف مرا که در صدر مروت نشسته باشم و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده.
هر که علم شد به سخا و کرم


 

بند نشاید که نهد بر درم


 

نام نکویی چو برون شد بکوی


 

در نتوانی ببندی بروی


 

دیدم نصیحت مرا نمی پذیرد، و دم گرم در آهن سرد او بی اثر است، ترک مناصحت او گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما به کار بستم که گفته اند: بلغ ما علیک، فان لم یقبلوا ما علیک.
گر چه دانی که نشنوند بگوی


 

هرچه دانی ز نیک و پند


 

زود باشد که خیره سر بینی


 

به دو پای اوفتاده اندر بند


 

دست بر دست می زند که دریغ


 

نشنیدم حدیث دانشمند


 

تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش بصورت بدیدم که پاره پاره بهم بر می دوخت و لقمه لقمه همی اندوخت. دلم از ضعف حالش بهم آمد و مروت ندیدم در چنان حالی ریش درویش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن، پس با دل خود گفتم:
حریف سفله اندر پای مستی


 

نیندیشد ز روز تنگدستی


 

درخت اندر بهاران برفشاند


 

زمستان لاجرم، بی برگ ماند


 

* * * *
حکایت
پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت: این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش. ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او اثر کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شد ند. ملک دانشمند را مواخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا بجا نیاوردی. گفت: بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف.
گرچه سیم و زر سنگ آید همی


 

در همه سنگی نباشد رز و سیم


 

بر همه علم همی تابد سهیل


 

جایی انبان می کند جایی ادیم
* * * *
حکایت
یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: ای پسر، چندانکه تعلق خاطر آدمیزاد به
روزیست اگر به روزی ده بودی بمقام از ملائکه درگذشتی.
فراموشت نکرد ایزد در آن حال


 

که بودی نطفه مدفوق و مدهوش


 

روانت داد و طبع و عقل و ادراک


 

جمال و نطق و راءی و فکرت و هوش


 

ده انگشت مرتب کرد بر کف


 

دو بازویت مرکب ساخت بر دوش


 

کنون پنداری از ناچیز همت


 

که خواهد کردنت روزی فراموش؟


 

* * * *
حکایت
اعرابیی را دیدم که پسر را همی گفت: یا بنی انک مسئوول یوم القیامت ماذا اکتسبت و لایقال بمن انتسبت، یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست.
جامه کعبه را که می بوسند


 

او نه از کرم پیله نامی شد


 

با عزیزی نشست روزی چند


 

لاجرم همچو او گرامی شد


 

* * * *
حکایت
در تصانیف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات را، بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گریرند و آن پوستها که در خانه کژدم بینند اثر آن است. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم. گفت: دل من بر صدق این سخن گواهی همی دهد و جز چنین نتوان بودن، در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کرده اند لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب.
پسری را پدر وصیت کرد


 

کای جوان بخت، یادگیر این پند


 

هر که با اهل خود وفا نکند


 

نشود دوست روی و دولتمند


 

* * * *
حکایت
فقیره درویشی حامله بود، مدت حمل بسر آورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود، گفت: اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد جزین خرقه که پوشیده دارم هر چه ملک من است ایثار درویشان کنم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان بموجب شرط بنهاد. پس از چند سالی که از سفر شام بازآمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم، گفتند، به زندان شحنه درست. سبب پرسیدم، کسی گفت: پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته و خود از میان گریخته. پدر را بعلت او سلسله در نای است و بند گران بر پای. گفتم: این بلا را بحاجت از خدای عزوجل خواسته است.
زنان باردار، ای مرد هشیار


 

اگر وقت ولادت مار زایند


 

از آن بهتر به نزدیک خردمند


 

که فرزندان ناهموار زایند


 

* * * *
حکایت
طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت: در مسطور آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیم برآمدن موی پیش، اما در حقیقت یک نشان دارد و بس: آنکه در بند رضای حق جل و علابیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش و هرآنکه در او این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش.
به صورت آدمی شد قطره آب


 

که چل روزش قرار اندر رحم ماند


 

وگر چل ساله را عقل و ادب نیست


 

به تحقیقش نشاید آدمی خواند


 

جوانمردی و لطفست آدمیت


 

همین نقش هیولایی مپندار


 

هنر باید، به صورت می توان کرد


 

به ایوانها در، از شنگرف و زنگار


 

چو انسان را نباشد فضل و احسان


 

چه فرق از آدمی با نقش دیوار


 

بدست آوردن دنیا هنر نیست


 

یکی را گر توانی دل به دست آر


 

* * * *
حکایت
سالی نزاعی در پیادگان حجیچ افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده. انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. کجاوه نشینی را شنیدم که باعدیل خود می گفت: یا للعجب ! پیاده عاج چو عرصه شطرنج بسر می برد فرزین می شود یعنی به از آن می گردد که بود و پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند.
از من بگوی حاجی مردم گزای را


 

کو پوستین خلق به آزار می درد.


 

حاجی تو نیستی، شتر است از برای آنک


 

بیچاره خار می خورد و راه می برد


 

* * * *
حکایت
هندوی نفط اندازی همی آموخت. حکیمی گفت: تو را که خانه نیین است، بازی نه این است.
تا ندانی که سخن عین صوابست مگوی


 

و آنچه دانی که نه نیکوش جوابست مگوی


 

* * * *
حکایت
مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپایان کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داورد بردند، گفت: بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود ازین سخن آنست تا بدانی که هر آنکه ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد.
ندهد هوشمند روشن راءی


 

به فرومایه کارهای خطیر


 

بوریا باف اگر چه بافنده است


 

نبرندش به کارگاه حریر
* * * *
حکایت
یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت. پرسیدند که بر صندوق گورش چه نویسیم؟ گفت: آیات کتاب قرآن مجید را عزت و شرف از آن است که روا باشد بر چنین جایها نوشتن که به روزگار سوده گردد و خلایق بر او گذرند و سگان بر او شاشند، اگر بضرورت چیزی همی نویسند این بیت کفایت است:
وه ! که هر گه که سبزه در بستان


 

بدمیدی چو خوش شدی دل من


 

بگذار ای دوست تا به وقت بهار


 

سبزه بینی دمیده از گل من


 

* * * *
حکایت
پارسایی بر یکی از خداوند ان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت: ای پسر، همچو تو مخلوقی را خدای عزوجل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت داده، شکر نعمت باری تعالی بجای آر و چندین جفا بر وی مپسند، نباید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری.
بر بنده مگیر خشم بسیار

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic