سخنان بزرگان در مورد درستکاری و صداقت خرد

سخنان بزرگان در مورد درستکاری و صداقت خرد،
 توانایی بهره‌گیری درست از زمان و دانش است.((توماس ج. واتسون))

سفر راستین برای كشف كردن، رفتن به مكان‌های تازه نیست، بلكه یافتن نگاهی تازه است.((مارسل پروست))

در آنچه به راستی درك می‌كنیم، درنگ می‌كنیم، ولی كم.((ویلیام هزلیت))


فرد خوشبین اظهار می دارد كه ما در بهترین دنیای ممكنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناك است كه نكند سخن او راست باشد.((برانچ كامل))


سرعت و تندی [ انجام ] كار را مجوی، بلكه بر خوبی و درستی آن سعی كن. زیرا مردم از تو نپرسند كه در چه مدت كار را انجام داده ای، بلكه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.((افلاطون))


اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.((چستر فیلد))


جمعی در انتظارند كه پیشوایی ظهور كند و آنان را به راه راست هدایت نماید. حال آنكه پیشوایی مهمتر از عقل و خرد نیست؛ خوب است همه از او پیروی كنیم.((ابولعلاءمُعری))


رَد راستی، رَد خویشتن است.((اُرد بزرگ))


یا درست حرف بزن یا عاقلانه سكوت كن.((ژرژهربرت))


كسانی كه با دیگران رو راست نیستند با خود نیز بدین گونه اند.((اُرد بزرگ))


بدبخت كسی است كه نمی تواند ناراستی خویش را درست كند.((اُرد بزرگ))


برای نوشیدن شهد بهشت، همواره نگاهت به راستی و درستی باشد.((اُرد بزرگ))


از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نكنید، مگر آنكه درستی و صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد.((دكارت))


انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند، مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد.((دكارت))


بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.((وینستون چرچیل))


افراد بد كردار معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستكاران بر معایب خود واقف و بدان معترفند.((لاروشفوكو))


راستی یگانه سكه ای است كه همه جا قیمت دارد.((مثل چینی))


راستی نخستین چیزی است كه انسان باید به جستجوی آن بپردازد. ابزار شناخت راستی همان قدر ساده است كه سخت به نظر می رسد.((گاندی))


مجازات دروغگو این است كه حتی زمانی هم كه حرف راست می زند، كسی باور نمی كند.((؟))


هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.((سقراط))


سه نوع دوستی است كه در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست كه زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با كسانی كه در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با كسانی كه درستكار و راستگویند و با آنان كه تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاكاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((كنفوسیوس))


دوستی با اشخاصی كه درستكار، وفادار و دانا هستند، سودمند است و دوستی با اشخاصی كه خوش ظاهر و چاپلوس و چرب زبانند، زیان آور است.((كنفوسیس))

انسان صادق كسی است كه حامی دوران نادانی خود نباشد.((نادر ابراهیمی))


بالاتر از همه چیز این است كه با خودمان صادق باشیم.((ویلیام شكسپیر))


افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستكاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند.((لاوشفوكولد))


اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟))


راستی نخستین چیزی است كه انسان باید به جستجویش بپردازد.((گاندی))

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتی آشكار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.((ارسطو))


نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید كه ما شجاعت آن را نداریم كه آشكارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟))


ابزارهای شناخت راستی همان قدر ساده است كه سخت می نماید.((گاندی))


شورشهای آدمیان با امواج پر نیروی كیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد.((اُرد بزرگ))


آنكه برای بهروزی آدمیان تلاش می كند و راه درست را نشان می دهد، بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاری است، او زاده می شود و باز هم.((اُرد بزرگ))


همه می میرند، اما به راستی همه زندگی نمی كنند.((بربر هارت))

اعتبار، درست مثل شهرت است؛ سخت و دیر به دست می آید، آسان و زود از دست می رود.((بودا))

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی، چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت.((ویل رلجرز))

وقتی به ریشه كلمه " نظم " می رسید، می بینید كه تنها معنای آن، خوب و درست انجام دادن است.((نیكول))


داشتن ذهن خوب ومنظم كافی نیست، مهم استفاده درست از آن است.((دسكارتن))

كیفیت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است.((پیتر دراكر))

اگر برای قطع یك درخت هشت ساعت به من فرصت می دادند، شش ساعت آن را به تیز كردن تبرم اختصاص می دادم؛ كیفیت وابسته به انجام كار درست در اولین فرصت است.((وجی میترا))


زیاد كار كردن مهم نیست، درست كار كردن مهم است.((پارتو))


صداقت، تنها آزمونی است كه نمی توان در آن تقلب كرد.((؟))


اگر می خواهید كاری درست انجام گیرد آن را به كسی بدهید كه سرش شلوغ است، زیرا افراد بیكار وقت انجام آن را ندارند.((هوبارد))

هرگز كاری كه امروز می توانید آن را درست انجام دهید، به فردا نسپارید.((مارك تواین))

پرهیزگار باش كه هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.((غزالی طوسی))

هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مكن.((اشو))

... اگر تیر ما به خال هدف نمی خورد، نباید گناه را به گردن هدف بیندازیم، بلكه باید در درستی كار خود بكوشیم.((آرلاند))

حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.((كرایسلر))

اصل و اساسی كه تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یكسان دارند، این است : كسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.((آرتور شوپنهاور))


برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.((ناپلئون بناپارت))


محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران خیلی مشكلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بكنی، معلوم می شود یك فرزانه تمام عیاری.((آنتوان دوسنت اگزوپری))


مشكل را زمانی می توان برطرف كرد كه آن را به درستی شناخته باشیم.((جان ماكسول))


هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند.((توماس جفرسون))


مسلم بدانید كه باورهای انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتی اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماكسول))

چنانچه شما بخواهید نگران گذشته شوید و در مورد آنچه كه از بین رفته، ناراحت و غمگین باشید درست مثل این است كه بخواهید خاك اره را دوباره اره كنید.((فرد فولرشید))

اصلی ترین مشكل ما انتخاب افكار صحیح و درست است.((دیل كارنگی))


وقتی براستی ایمان داری كه حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت))


اگر بازده كار من خوب بود كه دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان كاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند كه عملكرد من درست و صحیح بوده باز هم كسی باور نمی كرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینكلن))

قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))

موضوع: دانستنی ها،
[ چهارشنبه 10 خرداد 1396 ] [ 10:44 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic