سوالایت تستی آرایه های ادبی

۱۰۰-با توجه به بیت : « همی راندم فرس را من به تقریب                     چو انگشتان مردا رغنون زن»كدام پاسخ نادرست است ؟

الف)فرس : مشبه               ب)انگشتان : مشبه به                      ج)فرس: مشبه به               د)به تقریب : وجه شبه

101- با توجه به بیت :« گرامی دری ای دریای شاهی         چراغی روشن از نور الهی » كدام گزینه استعاره است ؟

الف)دریا ب)گرامی ج)نور                 د)چراغی

102-مشبه به تشبیهی كه همه پایه های آن حذف شود……………….نام دارد .

الف)تشبیه بلیغ                  ب)استعاره            ج)كنایه               د)تشبیه مطلق

103-تشبیه ادعای …………….است اما استعاره ادعای …………………….

الف)یكسانی و همانندی                     ب)همانندی و یكسانی                       ج)هیچ كدام                       د)موارد ب و د

104-استعاره از بارزترین تصاویر غنایی شعر فارسی است زیرا :

الف)می تواند عواطف و احساسات لطیف را بیان كند                        ب)می تواند جانشین یك مشبه باشد

ج)می تواند ادعای همانندی نماید                                              د)می تواند خواننده را به كاوش وا دارد

105-در این بیت چه نوع آرایه ای به كار رفته است ؟

« دانه باشی مرغكانت برچینند                         غنچه باشی كودكانت بر كنند »

الف)تشبیه            ب)استعاره مكینه     ج)تشخیص           د)استعاره مصرحه

106-در بیت زیر واژه های استعاره كدام است ؟

« هزاران نرگس از چرخ جهانگرد                                 فرو شد تا بر آمد یك گل زرد »

الف)نرگس                        ب)چرخ                           ج)گل زرد             د)مورد الف و ج

107-استعاره های كه مشبه به آن انسان باشد …………………نامیده می شود .

الف)تشبیه                        ب)استعاره مصرحه              ج)استعاره تشخیص   د)استعاره مكینه

108-در عبارت :« ماه محراب عبودیت حق» چه آرایه ای به كار رفته است ؟

الف)استعاره مصرحه              ب)استعاره تشخیص           ج)استعاره مكینه                 د)تشبیه

109-واژه های استعاره در مصرع: «به مفرش پیروزه به شب شاه حلب را » در كدام گزینه است ؟

الف)شب . شاه حلب   ب)شاه . پیروز                 ج)مفرش . حلب                  د)مفرش پیروز . شاه حلب

110- در بیت : «‌ سرو در باغ نشانند و ترا به سرو چشم     گر اجازت دهی ای سر و روان بنشانم»

الف)تشبیه                        ب)كنایه                           ج)استعاره                        د)ایهام

111-كدام گزینه استعاره تشخیص ندارد ؟

الف)شبی گیسو فروهشته به دامن                     پلاسین معجر و قیرینه گر زن

ب)بر سر آنم كه گرز دست بر آید                      دست به كاری زنم كه غصه سرآید

ج)شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت

د)با چشم عقل ببین و به ذوق جان دریاب

112-كدام گزینه استعاره تشخیص نیست ؟

الف)غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود      زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

ب)خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه             كز دست غم خلاص من آنجا مگر شود

ج)تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من         هیچ كس می نپسندم كه جای تو بود

د)تراز كنگره عرش می زند صفیر                    ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است

113-آرایه های موجود در بیت : «‌چو تنها مانده ماه سرو بالا            فشاند از نرگسان لولوی لالا» ، دركدام گزینه آمده است ؟

الف)تشبیه            ب)ایهام                           ج)استعاره            د)موارد الف و ج

114-در بیت « عالم از شور و شر عشق تو خبر هیچ نداشت             فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود »كدام آرایه وجود ندارد ؟

الف)مجاز             ب) استعاره                       ج)ایهام                د)اسناد مجازی

115-آرایه های موجود در بیت زیر كدام است ؟

« گلبرگ راز سنبل مشكین نقاب كن                   یعنی كه رخ بپوش و جهانی خراب كن »

الف)مجاز                         ب)استعاره            ج)كنایه               د)موارد ب و ج

116-در كدام گزینه اسناد مجازی وجود ندارد ؟

الف)گل بخندید كه از راست نرنجیم ولی.              ب)چو آشامیدم این پیمانه  را پاك.

ج)می روی و مژگانت خون خلق می ریزد.                        د)بشنو از نی چون حكایت می كند.

117-آرایه موجود در بیت : « غلام عشق شو كه اندیشه این است       همه صاحبدلان را پبیشه این است »در كدام گزینه آمده است ؟

الف)استعاره مصرحه                        ب)كنایه               ج)تمثیل               د)استعاره مكینه

118-در بیت : « یاد باد آنكه چو یاقوت قدح خنده زدی         در میان من و لعل تو حكایتها بود » ، كدام كلمه استعاره است ؟

الف)یاقوت                        ب)حكایت              ج)لعل                 د)قدح

119-مشبه به های بیت زیر كدام گزینه است ؟

« درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد                     نهال دشمنی بر كن كه رنج بی شمار آرد »

الف)درخت و دشمنی            ب)درخت و نهال                  ج)نهال و دوستی                 د)درخت و كام

120- مجازی كه علاقه آن مشابهت باشد ……………….است .

الف)تشبیه                        ب)كنایه                           ج)استعاره                        د)مجاز

121-كدام گزینه درباره استعاره صحیح است ؟

الف)همیشه مشبه و مشبه به وجود دارد                                                 ب)تشبیه از استعاره مصرحه بلیغ تر است

ج)استعاره مكینه از استعاره مصرحه و تشبیه ، بلیغ تر و موثر تر است              د)هر سه مورد صحیح است

122- در بیت : « زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنید        بر رخ سیل گشاده است در خانه ما » ، مشبه و مشبه به كدام است ؟

الف)رخ ، سیل                               ب)حوادث ، شمشیر             ج)سیل ، گشاده                              د)همه موارد

123-در بیت « مهر شان همچو قهر زود گسل                   صلحشان همچو جنگ زودگذر»كدام گزینه درست است؟

الف)مهرو زودگذر ، مشبه                  ب)قهرو جنگ ، مشبه به                   ج)زودگسل و قهر وجه شبه                 د)جنگ و مهر

 

 

124- كدام گزینه غلط است ؟

الف)استعاره مصرحه مشبه به یك تشبیه است كه همه پایه های آن حذف شده است.

ب)تشبیه ادعای یكسانی است اما استعاره ادعای همانندی.

ج)در استعاره لفظ غیر معنی حقیقی به كار می رود .

د)استعاره مكنیه ای كه مشبه به آن انسان باشد تشخیص نام دارد .

125-كدام گزینه درست است ؟

الف)وجه شبه ویژگی یا ویژگی های مشترك میان مشبه و مشبه به است .

ب)برای فهم یك تشبیه باید به سراغ مشبه رفت كه مهم ترین پایه تشبیه است .

ج)استعاره مصرحه مشبه یك تشبیه است كه همه پایه های آن حذف شده است .

د)استعاره تشبیهی است كه ادات تشبیه آن حذف شده است .

126-در كدام گزینه وجه شبه ذكر نشده است ؟

الف)از نسیم انس بی بهره است سروستان دل       وز ترنج عافیت خالی است نخلستان جان

ب)از تیره آه مظلوم ظالم امان نیابد                    پیش از نشانه خیزد از دل فغان كمان را

ج)شكسته گشت چو هلال قامت من                    كمان ابرو یارم چو وسمه باز كشید

د)روی او همچو گل همی خندد                       چشم من همچو ابر می بارد

127-در این بیت كدام ركن تشبیه وجود ندارد ؟

« سر از البرز بر زد قرص خورشید                   چو خون آلود دزدی سر ز مكمن »

الف)مشبه                        ب)مشبه به                       ج)وجه شبه                      د)همه اركان موجود است

128-در بیت زیر چه آرایه ای به كار رفته است ؟

« با سیه دل چه سود گفتن وعظ                       نرود میخ آهنین در سنگ  »

الف)مجاز                         ب)كنایه در مصرع دوم                      ج)استعاره مكینه                 د)كنایه در مصرع اول

129-تركیب : «‌گوش طرب و دیده عقل » در این بیت چه آرایه ای وجود دارد ؟

« دیده عقل مست تو ، چرخه چرخ پست تو                      گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود  »

الف)تشخیص                     ب)استعاره مصرحه              ج)كنایه                           د)مجاز

130-با توجه به عبارت :‌«‌توانگر فاسق ، كلوخ زر اندود است و درویش صالح شاهد خاك آلود این دلق موسی است مرقع و آن ریش فرعون مرصع » كدام گزینه صنعت تشبیه دارد ؟

الف)توانگر فاسق به ریش مرصع فرعون .                      ب)درویش صالح به دلق مرقع موسی.

ج)درویش صالح به شاهد خاك آلود .                              د)كلوخ زراندود ، شاهد خاك آلود .

131-در عبارت : « وزراء به مثال اطبااند »‌كدام یك از اركان تشبیه حذف شده است » ؟

الف)وجه شبه                    ب)ادات تشبیه                    ج)مشبه                           د)مشبه به

132-در مصراع اول بیت:«‌تو را آتش عشق اگر پر بسوخت             مرا بین كه از پای تا سر بسوخت » ،كدام یك از اركان تشبیه محذوف است؟

الف)وجه شبه                    ب)مشبه به                       ج)مشبه                           د)ادات تشبیه

133-دو مصراع بیت : «‌آن شاخه های نارنج اندر میان ابر   چون پاره های خگر در میان دود »‌ ،نسبت به هم با كدام صنعت ادبی تطبیق می كند ؟

الف)استعاره                      ب)ایهام                           ج)تشبیه                          د)كنایه

134-در بیت : ‌«چو تنها مانده ماه سرو بالا         فشاند از نرگسان لولوی لالا » چند تشبیه و استعاره یافت می شود ؟

الف)یك تشبیه و دو استعاره                ب)دو تشبیه و سه استعاره

ج)سه استعاره و یك تشبیه                             د)سه تشبیه و سه استعاره

135-این تعریف كدام آرایه است : «‌پوشیده سخن گفتن درباره امری با بیان ، نمونه یا دلیل آن امر»

الف)مجاز                         ب)كنایه               ج)‌استعاره                        د)ایهام

 

136-در بیت زیر كدام آرایه وجود دارد؟ « هر كه دل پیش دلبری دارد   ریش در دست دیگری دارد »

الف)كنایه                         ب) ایهام ج)استعاره            د)تلمیح

137-در بیت : « چنین است رسم سرای درشت                 گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت » ، كدام گزینه كنایه دارد ؟

الف)مصراع اول                             ب)رسم سرای درشت                        ج)مصراع دوم                               د)گهی زین به پشت

138-سرو سهی در مصراع «‌خم آورد بالای سرو سهی » دارای چه صنعتی است ؟

الف)استعاره                      ب)ایهام               ج)كنایه               د)جناس

139-اگر شاعری در شعر خود به اشیاء و موجودات بی جان صفات و احساسات انسانی بدهد آن را در اصطلاح ادبی چه می نامند ؟

الف) تشبیه                       ب)تشخیص بخشیدن                         ج)كنایه               د)مراعات نظیر

140-كلمه «‌نفسم » در عبارت : « دیدم كه نفسم در نمی گیرد و آتشم در هزم تر اثر نمی كند » چه صنعت ادبی دارد ؟

الف)ایهام                         ب)كنایه                           ج)سجع                           د)مجاز

141-در بیت زیر چه آرایه های ادبی وجود دارد .

« چنین است رسم سرای درشت                       گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت »

الف)استعاره و كنایه                         ب)كنایه و تشبیه                 ج)كنایه و كنایه                              د)تشبیه و استعاره

142-در بیت « جهان دل نهاده بر این داستان       همان بخردان و همان راستان »كلمه « جهان » دارای چه صنعت ادبی است ؟

الف)سجع                         ب)مجاز               ج)كنایه               د)ایهام

143-در كدام گزینه مجاز دیده نمی شود ؟

الف)گر نبندی زین سخن حلق را                                   ب)مبادا كه جان در سر دل كنی

ج)دل آدمی بسوزی چو عذار بر فروزی               د)ما به او محتاج بودی او به ما مشتاق بود


ادامه مطلب


موضوع: آرایه های ادبی،
[ شنبه 19 شهریور 1390 ] [ 04:19 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو