بارم بندی درس ارایه های ادبی

بارم بندی درس آرایه های ادبی

الف _ارزشیابی مستمر: 
        
- تمرین های كتاب (6 نمره)         
_ پرسش های شفاهی (5 نمره)         
—شركت در فعالیت های كلاسی (3 نمره)             
—آزمون كتبی (5 نمره)        
—تهیه ی دفتر (1 نمره)


ب-  ارزشیابی پایانی

شماره دروس

نوبت اول

نوبت دوم  و  شهریور

1

0.5

1.5

2

0.5

3

0.5

4

0.5

5

0.5

6

0.5

7

0.5

8

2.5

2

9

2.5

10

2.5

3.5

11

2.5

12

2

13

2

2

14

2.5

15

-

1

16

-

1

17

-

1.5

18

-

2

19

-

0.5

20

-

1

21

-

1

22

-

1

23

-

1

24

-

0.5

25

-

0.5

جمع

20

20

موضوع: بارم بندی درس های زبان و ادبیات فارسی و...،
[ شنبه 14 آبان 1390 ] [ 09:27 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

بارم بندی زبان فارسی 1،2،3

بارم بندی و بودجه بندی كتاب های زبان فارسی (1) ، (2) و (3) عمومی و تخصصی 


 جدول بودجه بندی تدریس كتاب های زبان فارسی در نوبت اول و دوم 

نام كتاب درس های نوبت اول درس های نوبت دوم
زبان فارسی (1) 1 تا  14 15  تا 28
زبان فارسی (2) 1  تا  14 15  تا  28
زبان فارسی (3)
عمومی
1  تا  12 13  تا  24
زبان فارسی (3)
علوم انسانی
1  تا  14 15  تا  27

 

ارزشیابی مستمر :
 - املای تقریری   (10 نمره)       
ـ فعالیت های كلاسی ( 2 نمره)       
ـ پرسش های كلاسی  ( 2 نمره)  
ـ آزمون كتبی  (4 نمره )           
ـ تهیه ی دفتر   ( 2 نمره )


ارزشیابی پایانی كتاب های زبان فارسی (1)  و (2)

موضوع نوبت اول

نوبت دوم

شهریور
نیمه اول كتاب نیمه دوم كتاب
نگارش 5 1 4 5
دستور 8 2 6 8
زبان شناسی 4 1 3 4
املای و بیاموزیم 3 1 2 3
جمع 20 20 20

 

ارزشیابی پایانی كتاب های زبان فارسی (3) عمومی و تخصصی


موضوع نوبت اول نوبت دوم  و شهریور
نگارش 5 5
دستور 8 8
زبان شناسی 4 4
املای و بیاموزیم 3 3
جمع 20 20

بارم بندی وبودجه بندی كتاب های ادبیات فارسی(1)،(2)و(3) عمومی و تخصصی

جدول بودجه بندی تدریس كتاب های ادبیات فارسی در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس های نوبت اول

درس های نوبت دوم

ادبیات فارسی (1)

1 تا  11

12  تا 24

ادبیات فارسی (2)

1  تا  11

12  تا  24

ادبیات فارسی (3) عمومی

1  تا  11

12  تا  23

ادبیات فارسی (3) علوم انسانی

1  تا  13

14  تا  27

ارزشیابی مستمر :

_  قرائت وفهم متون ( 6  نمره )     
_  فعالیت های  كلاسی (2 نمره )    
_  پرسش های كلاسی   ( 3  نمره )  
   
_ حفظ شعر   ( 3  نمره )           
_  آزمون كتبی   ( 5  نمره )           
_  تهیه ی دفتر   (1  نمره )


ادامه مطلب


موضوع: بارم بندی درس های زبان و ادبیات فارسی و...،
[ شنبه 14 آبان 1390 ] [ 09:19 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

بارم بندی زبان فارسی 1،2،3

بارم بندی و بودجه بندی كتاب های زبان فارسی (1) ، (2) و (3) عمومی و تخصصی 


 جدول بودجه بندی تدریس كتاب های زبان فارسی در نوبت اول و دوم 

نام كتاب درس های نوبت اول درس های نوبت دوم
زبان فارسی (1) 1 تا  14 15  تا 28
زبان فارسی (2) 1  تا  14 15  تا  28
زبان فارسی (3)
عمومی
1  تا  12 13  تا  24
زبان فارسی (3)
علوم انسانی
1  تا  14 15  تا  27

 

ارزشیابی مستمر :
 - املای تقریری   (10 نمره)       
ـ فعالیت های كلاسی ( 2 نمره)       
ـ پرسش های كلاسی  ( 2 نمره)  
ـ آزمون كتبی  (4 نمره )           
ـ تهیه ی دفتر   ( 2 نمره )


ارزشیابی پایانی كتاب های زبان فارسی (1)  و (2)

موضوع نوبت اول

نوبت دوم

شهریور
نیمه اول كتاب نیمه دوم كتاب
نگارش 5 1 4 5
دستور 8 2 6 8
زبان شناسی 4 1 3 4
املای و بیاموزیم 3 1 2 3
جمع 20 20 20

 

ارزشیابی پایانی كتاب های زبان فارسی (3) عمومی و تخصصی


موضوع نوبت اول نوبت دوم  و شهریور
نگارش 5 5
دستور 8 8
زبان شناسی 4 4
املای و بیاموزیم 3 3
جمع 20 20

بارم بندی وبودجه بندی كتاب های ادبیات فارسی(1)،(2)و(3) عمومی و تخصصی

جدول بودجه بندی تدریس كتاب های ادبیات فارسی در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس های نوبت اول

درس های نوبت دوم

ادبیات فارسی (1)

1 تا  11

12  تا 24

ادبیات فارسی (2)

1  تا  11

12  تا  24

ادبیات فارسی (3) عمومی

1  تا  11

12  تا  23

ادبیات فارسی (3) علوم انسانی

1  تا  13

14  تا  27

ارزشیابی مستمر :

_  قرائت وفهم متون ( 6  نمره )     
_  فعالیت های  كلاسی (2 نمره )    
_  پرسش های كلاسی   ( 3  نمره )  
   
_ حفظ شعر   ( 3  نمره )           
_  آزمون كتبی   ( 5  نمره )           
_  تهیه ی دفتر   (1  نمره )

موضوع: بارم بندی درس های زبان و ادبیات فارسی و...،
[ شنبه 14 آبان 1390 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

بارم بندی تاریخ ادبیات 2و1

بارم بندی دروس تاریخ ادبیات ایران وجهان، زبان فارسی، ادبیات فارسی، آرایه ها سال تحصیلی 90-1389 


تذكرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی كه مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

  بارم بندی دروس تاریخ ادبیات ایران وجهان(1) و (2) ـ ارزشیابی مستمر (تاریخ ادبیات یران و جهان 1 و2 )
:
_ پژوهش (10 نمره )
_  پرسش های كلاسی(4 نمره )
_ آزمون كتبی (5 نمره )
_ تهیه دفتر ( 1 نمره )

-ارزشیابی پایانی تاریخ‌ادبیات ایران‌وجهان (1) :


شماره  درس نوبت اول نوبت دوم شهریور
1 1 0.25 0.5
2 1 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.5
4 1 0.5 0.5
5 2 0.5 0.5
6 2 0.5 0.75
7 1.5 0.5 0.75
8 1.5 0.25 0.5
9 2 0.5 1
10 1.5 0.25 0.5
11 - 1 1
12 - 1 1
13 - 2 1
14 - 2 1.5
15 - 1.25 1
16 - 1.25 1
17 - 1.5 1.5
18 - 1 1
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 0.75
21 1 0.25 0.75
22 1 0.25 0.5
23 - 1 0.75
24 - 0.5 0.25
25 - 1.25 0.75
26 - 1.25 0.75
جمع 20 20 20

                          تذكر : 
                           1ـ نمونه ها برای مطالعه آزاد  می باشد . 
                           2ـ درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدریس شود .   ارزشیابی پایانی تاریخ ادبیات ایران وجهان(2)

شماره  درس نوبت اول نوبت دوم شهریور
1 1.5 0.5 1
2 1.5 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.75
4 2 0.5 1
5 1.5 0.25 0.5
6 1.5 0.5 0.5
7 1.5 0.25 1
8 1 0.25 1
9 1 0.25 1
10 1 0.25 0.5
11 1 0.5 0
12 - 1.5 1
13 - 1.5 1
14 - 2 1.5
15 - 1.5 1
16 - 2 1
17 - 1 0.5
18 - 1.5 0.5
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 075
21 2 0.5 1
22 - 1.5 1
23 - 1 0.5
24 - 1.5 1.25
جمع 20 20 20

                           توجه : در نوبت  اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18  و از درس 22 تا آخر تدریس شود .    
موضوع: بارم بندی درس های زبان و ادبیات فارسی و...،
[ شنبه 14 آبان 1390 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic