سوالات مفهومی ادبیات فارسی 3 تجربی

هشتم «خون خورشید»

1- اغلب نوشته های پرویز خرسند در مورد کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف: مسائل سیاسی و اجتماعی ب: واقعه عاشورا

ج: تاریخ اسلام د: طبقات محروم جامعه

2- در عبارت زیر چه آرایه ادبی می بینید مشخص کنید ؟

این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و نگاه ها، آرام و پر امید به هم گره می خورد و گل های شادی و امید، به باغ خاطر کاروانیان ، می شگفت.

3- اشعار زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

گاه سفر شد باره بر دامن برانیم تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسی جلودار است و نیل اندر میان است

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید.

الف: ابیات بالا سروده کدام شاعر معاصر است؟

ب: در بیت اول منظور از « وادی ایمن» کدام سرزمین است؟

ج: در بیت دوم منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی چیست؟

د: بیت سوم منظور از کلیم چه کسی می باشد و در مورد سامری چه میدانید؟

د: در بیت آخر اشاره به داستان زندگی چه کسی می باشد و چه نوع آرایه ای دارد؟

درس نهم «تپّه‌ی برهانی»

1- درعبارت « لباس نظامی فوق العاده گشادی به تن داشت که بر اندام «لاغرش زار می زد. در ناحیه ی شقسقه اش یک سوراخ دیده می شد.

الف: منظور از عبارت مشخص شده چیست؟

ب: کلمه «شقیقه» به چه معناست؟

2- در شعر زیر منظور شاعر از « دو مرغ رها» و « دو صف از یاکریم» چیست؟ و چرا شاعر «چشم» لب دیوار دل می داند؟

صبح ، دو مرغ رها / بی صدا / صحن دو چشمان تو را ترک کرد / شب، دو صف ازیاکریم / بال به بال نسیم / از لب دیوار دلت پر کشید.

3- بیت زیر را معنی کنید.

معاش اهل مروت بدین نسق بوده است که جان خود به مروّت نثار می کردند

درس دهم «ترانه‌ی من»

1- کدام یکی از گزینه های زیر مضمون غزلواره های شکسپیر نمی باشد.

الف: : عشق ب: سیاست و اجتماع ج: ستایش جوانی د: مسائل اخلاقی

2- مطالعه ی ادبیات سرزمین ها و جوامع دیگر چه اهمیتی دارد؟

3- شعر زیر از شکسپیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

ولادت که روزگاری از گوهر نور بود / به بلوغ می خزد و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند / زمان که بخشنده بود ، موهبت های خویش را تباه می سازد/ آری، زمان غرّّه جوانی را می پژمرد / بر ابروان زیبا شیارهای موازی در

1- چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند؟

2- منظور شاعر از قسمت مشخص شده چیست؟

3- در عبارت « زمان که بخشنده بود ، موهبت های خویش را تباه می سازد» چه آرایه ادبی می بیند .

4- معنی کلمه «غرّه » چیست؟

5- منظور شاعر از عبارت های بالا چیست؟

4-توضیح زیر معرف کدام یک از نویسندگان می باشد؟

در جنوب مسکو به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی در همان روستای محل تولدش، چشم از جهان فرو بست . مهم ترین آثار او جنگ و صلح، آکازنینا و رستاخیز است.

5-معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید؟

الف:در سر تاسر قلمرو خود چاووش در داد

ب: برای یافتن پاسخ درست پرسش ها با راهبی رای زند که در فرزانگی نام آور بود.

ج: رایزنان در مورد برخی کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند.

درس یازدهم« چشم به راه»

1- سروده های کوتاه وعمیق ................................شاعر بزرگ هندی شهرت جهان داد.

2- مفهوم عبارت های زیر را بنویسید

خدایا / آنان که همه چیز دارند / مگر تو را / به سخره می گیرند / آنان را / که هیچ ندارند / مگر تو را

3- تا گور در این بخش از شعر خود « آنان که فانوسشان را / بر پشت می برند / سایه ها شان پیش پایشان می افتد ! چه کسانی را در نظر دارد؟

4- عبارت های زیر وصف حال کدام دسته از انسان هاست؟

کاریز خویش دارد خیال کند / که رودها / تنها برای این هستند / که به او آب برسانند.

موضوع: سوالات مفهومی ادبیات،
[ سه شنبه 9 خرداد 1391 ] [ 11:45 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]

سوالات مفهومی ادبیات فارسی 3 تخصصی ( قسمت دوم )

درس چهارم« گاو»

1- در کدام یک از عناصر داستان حوادث آن مبتنی بر رابطه ی علت و معلولی است؟

الف: زاویه دید ب: درون مایه ج: هسته د: لحن

2- درون مایه داستان را از کدام یک از گزینه های زیر می توان دریافت؟

الف: لحن داستان ب: اعمال و گفتار و شخصیت های داستان

ج: هسته یا طرح داستان د: راوی یا زوایه دید داستان

3- گوهر مراد لقب کدام یک از داستان نویسان معاصر است؟

الف: بزرگ علوی ب: محمدعلی جمال زاده

ج: غلامحسین ساعدی د: محمود دولت آبادی

4- درون مایه داستان گاو کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف: از خود بیگانگی ب: وابستگی و خودباختگی

ج: عشق و دلدادگی د: خود شیفتگی

5- محوری ترین پیام داستان گاو چیست؟

6- رمان های مشهور زیر اثر کیست؟

الف: جنگ و صلح ب: شوهر آهو خانم

7- در داستان گاو «مشهدی حسن» نماد چگونه انسان های می باشد؟

درس پنجم «گل دسته ها و فلك»

1- کدام گزینه از داستان های مشهور جلال آل احمد نمی باشد.

الف: مدیر مدرسه ب: نون و القلم ج: چشم هایش د: زن زیادی

2- داستان « گل دسته ها و فلک» از کدام کتاب جلال آل احمد انتخاب شده است؟

الف: پنج داستان ب: مدیر مدرسه ج: نون و القلم د: زن زیادی

3- عبارت« مدام من پاپی می شدم» پاپی شدن یعنی

الف: دنبال کردن ب: اصرار ورزیدن ج: عصبانی شدن د:آرام شدن

4- معنی عباراتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید

الف: کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن

ب: مدتی با قفلش کند و کو کردیم

ج: بعد هم یک سقلمه زد به پهلویلم

5- با توجه به عنوان درس «گلدسته ها و فلک» کلمه فلک ایهام دارد دو معنی این کلمه را بنویسید.

6- کنایه موجود در عبارت زیر را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

بعد از ظهری بود و هوا آفتابی و بچه ها سرشان گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم تازه بچه ها دیدندمان و شروع به هو کردن .

7-در عبارت زیر خط و نشون کشیدن کنایه از چیست؟

گفت : نیگاه کن مدیر داره برامون خط و نشون می کشد.

درس ششم «قاضی بست»

1- در کدام نقد نوشته را از نظر کاربرد زبان و اصول و قواعد آن ارزیابی می کنند؟

الف: نقد فنی ب: نقد لغوی ج: نقد سیاسی د: نقد اخلاقی

2- در کدام نقد نوشته را از نظر آرایه هاو زیبایی های ادبی ارزیابی می کنند؟

الف: نقد فنی ب: نقد لغوی ج: نقد سیاسی د: نقد اخلاقی

3- در مورد کدام یک از سلسله های تاریخی زیر در کتاب تاریخ بیهقی مطالبی دیده نمی شود؟

الف: صفاریان ب: غزنویان ج: سامانیان د: سلجوقیان

4- معنای کدام واژه غلط است؟

الف: رقعت : نامه ب: توقیع : افتادن ج: مقرون : همراه د: ناو: کشتی

5- این عبارت از زبان بیهقی کدام ویژگی بیهقی را در نگارش کتاب تاریخ بیهقی می رساند؟

«سخن نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را»

6- موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست؟

7- معنی عبارت های زیر را بنویسید؟

الف: امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید.

ب: بو نصر نامه های رسیده را، به خط خویش ، نکت بیرون می آورد.

8-معادل امروزی فعل های زیر را بنویسید؟

الف: اگر وی را یک روز دیده بودمی

ب: امیر شبگیر بر نشست

ج: ایشان در جستند هفت و هشت تن و امیر را بگرفتند

د: امیر را هیچ ندیدمی

پ: سوار را گسیل کرد

9-با توجه به درس قاضی بست، کتاب تاریخ بیهقی»چه نوع نثری دارد؟

10- عبارت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

«ای سبحان الله، زری که سلطان محمود به غزوه از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین می روا دارد ستدن، آن، قاضی همی نستاند؟

الف: متن بالا مربوط به قسمت از درس قاضی بست می باشد.

ب: منظور از امیرالمؤمنین کیست؟

ج: چرا قاضی بست هدایای او را نپذیرفت ؟

د: عبارت «امیرالمومنین می روا دارد ستودن به چه معناست؟

درس هفتم «بیهقی و هنر نویسندگی او»

1- عبارت های زیر را به نثر روان برگردانید.

الف: جبّه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد.

ب: همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار، بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و مزد گرفتی

2- معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید؟

الف: سراسر کتاب بیهقی مشحون است

ب: این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود.

ج: موزه ی میکائیلی نو در پای

3- معادل امروزی عبارت های زیر را بنویسید؟

الف: از جای بشد ب: بر خویشتن می ژکید

4- عبارت زیر نمودار کدام صفت بیهقی در نویسندگی است؟

«آن جا که سخن محتاج اطناب است؛ به منظره سازی و بیان همه‌ی عناصر اصلی و فرعی موضوع پرداخته و تصویری تمام از آن به دست داده است و گاه نیز در عین کمال ایجاز، حق مطلب را ادا کرده است.

5- در بیت زیر سعدی چه نکته ی اخلاقی را به خواننده می آموزد؟

دریاب کنون که نعمتت هست به دست کاین دولت و ملک می رود دست به دست

موضوع: سوالات مفهومی ادبیات،
[ سه شنبه 9 خرداد 1391 ] [ 11:40 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]

سوالات مفهومی ادبیات فارسی 3 تخصصی

درس اول «ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم»

1- کدام گزینه دنباله ی عبارت «درختان را به خلعت نوروزی قبای بسط ورق در بر گرفته و...)

الف: عصاره تا کی به قدرت او شهد فایق شده

ب: اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.

ج: تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق کشته

د: خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

2- در گزینه های زیر معانی کلماتی « منکر، باسق، ربیع، فایق » کدام است.

الف: انکار کننده، بلند، بهار، برگزیده

ب: زشت، برگزیده، بهار، بلند

ج: انکار کننده، برتر، بهار، بلند

د: زشت، بلند، بهار، برگزیده

3- کدام بیت ارتباط معنایی نزدیکی با این عبارت دارد.

«یا ملائکَتی قَد استحییتُ مِن عَبدی و لیس لَهُ غیری فقد غفرتُ لَهُ

الف: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

ب: کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

ج: عاشقان کشتگان معشوق اند بر نیاید ز کشتگان آواز

د: این مدعیان در طبلش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد

4- کدام یک از گزینه های زیر دارای نثر مصنوع و دشوار است؟

الف: گلستان سعدی ب: سیاست نامه ج: مرزبان نامه د: قابوس نامه

5- سعدی در گلستان با روش بینی و دل آگاهی در اوج بلاغت و قدرت از ..........................خویش باز می گوید.

6- در بیت زیر از وی منظور از بی دل و بی نشان چه کسی می باشد؟

گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز

7- دو بیت زیر کدام مطلب مهم عرفانی را می رساند؟

گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز

عاشقان کشتگان معشوق اند بر نیاید ز گشتگان آواز

8- منظور سعدی از عبارت مشخص شده زیر چیست؟

یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشف مستغرق

9- بیت زیر اشاره به کدام آیه دارد؟

خورد دست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی همچو ماهست

درس دوم «رزم رستم و اسفندیار»

1- کدام یک از گزینه های زیر درون مایه داستان رستم و اسفندیار نمی باشد؟

الف: آزادی و اسارت ب: پیری و جوانی ج: عشق و دلدادگی د: کهنه و نو

2- کدام یک از گزینه های زیر زمینه ی قهرمانی حماسه را شرح میدهد

الف: اخلاق فردی و اجتماعی و عقاید فکری و مذهبی یک ملت را در قالب حوادث به نمایش می گذارد.

ب: انسانی را به تصویر می کشد که از نظر توانایی های جسمی و روحی از دیگران متمایز باشد؟

ج: در بستری از حوادث شکل می گیرد.

د: حوادث آن انسان ها و موجوداتی که با منطق عینی و تجربه ی علمی هم سازی ندارند را نشان می دهد.

3- «سروسهی» در مصراع: در خم آورد بالای سرو سهی» دارای چه نوع آرایه ادبی می باشد؟

الف: استعاره ب: ایهام ج: جناس د: کنایه

4- در کدام گزینه کنایه به کار رفته است.

الف: بزد تیر بر چشم اسفندیار سیه شد جهان پیش آن نامدار

ب: تو را گر همی یار باید بیار مرا یار هرگز نیاید به کار

ج: بفرمود تا زین بر اسب سیاه نهادند و بردند نزدیک شاه

د: تهمتن گز اندر کمان راند زود بر آن سان که سیمرغ فرموده بود

5- ابیات زیر را بخوانید و به سوالات داده شده پاسخ دهید؟

بیامد چنان تا لب هیرمند همه دل پر از باد و لب پر پند

خروشید کای فرّخ اسفندیار هماوردت آمد، بر آرای کار

چو بشنید اسفندیار این سخن از آن شیر پرخاش جوی کهن

بخندید و گفت : اینک آراستم بدان گه که از خواب بر خاستم

1- در بیت اول عبارت دل پر از باد به چه معناست؟

2- در بیت دوم یک کنایه بیایید و مفهوم آن را بنویسید.

3- در بیت سوم کدام آرایه ادبی را می بینید مشخص کنید؟

6- مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.

برآن گونه رفتند هر دو به بزم تو گفتی که اندر جهان نیست بزم

7- در بیت زیر با توجه به داستان رستم و اسفندیار سخنان نا به کار رستم به از دید اسفندیار چیست؟

چنین پاسخ آوردش اسفندیار «که چندین چه گویی چنین نا به کار»

8- در داستان رستم و اسفندیار شخصیت های زیر را معرفی کنید.

الف: زواره ب: فرامرز ج: بهمن

9- با توجه به ابیات زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

بترس از جهاندار یزدان پاک خرد را مکن با دل اندر مغاک

من امروز، نز بهر جنگ آمدم پی پوزش و نام و ننگ آمدم

تو با من به بیداد گوشی همی دو چشم خرد را بپوشی همی

الف: ابیات بالا مربوط به کدام داستان می باشد و کدام شخصیت داستان این ابیات را بیان می کند؟

ب: در بیت اول منظور از مصراع دوم چیست؟

ج: در بیت دوم نام و ننگ به چه معناست؟

د: در بیت سوم چه نوع آرایه ادبی به چشم می خورد؟

10-از چه طریق می توان فهمید که در بیت زیر آرایه اغراق به کار گرفته؟

که گفتت برو دست رستم بیند؟ نبندد مرا دست چرخ بلند

درس سوم كمال الملك»

1- در عبارت :« شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید ، یکی هم از این شاه زنده بسازید ، منظور از «شاه شهید» کیست؟

الف: احمد شاه ب: مظفرالدین شاه ج: ناصرالدین شاه د: رضاشاه

2- کدام یک از گزینه های زیر از مهم ترین فیلم نامه های علمی حاتمی نمی باشند؟

الف: هزار دستان ب: بچه های آسمان ج: کمال الملک د: جهان پهلوان تختی

3- عبارت های شرح حال کدام یک از هنرمندان زیر است.

« بزرگ ترین نقاش قرن اخیر و صاحب آثار ارزشمندی چون تابلوهای تالار آینه، رز گر بغدادی و.... که حوادث دوران حکومت پنج پادشاه ـ از ناصرالدین شاه تا رضا خان ـ را دیده است.

الف: علی حاتمی ب: مجید مجیدی ج: کمال الملک

4- در عبارت زیر منظور از کمال الملک از «جانی» چه کسی می باشد؟

«مجنون برای دنیا بی ضرر تره تا جانی»

5- عبارت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

رضا خان ـ هر چی سنگ دل باشی، نمی دونم چرا با این طایفه مهربونی. همین نذاشتین کلاه پهلوی، سر خیلی ها رو بر باد داده در این روزگار نو که ما کلاه پهلوی رو باب کردیم گذاشتن این کلاه دمده ی سرباد ده ، چه معنا دارد؟

الف: در عبارت بالا منظور از رضا خان از این طایفه کدام طایفه است؟

ب: عبارت «همین نذاشتن کلاه پهلوی ......)

کدام دستور رضا خان را در ذهن شما تداعی می کند؟

ج: کلاه دِمُدِه به چه معناست؟

د: عبارت های کنایی عبارت بالا را بیابید و معنی آنها را بنویسید.

6- کمال الملک در جواب رضا خان که او را به خوردن کباب دعوت می کند این عبارت را می گوید « دندان کباب خوری ندارم، خوراک من نان و ماسته» چه منظور را می خواهد به رضا خان بفهماند؟

7- درعبارت زیر منظور از عبارت های مشخص شده چیست؟

این قدر مُهمل گفت این مرتیکه که سررشته ی امور از دستمون رفت.

موضوع: سوالات مفهومی ادبیات،
[ سه شنبه 9 خرداد 1391 ] [ 11:37 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو